1. Juli 2014

Głowna zgromaźina Europskeje Licheje Aliancy buźo w Budyšynje


Europska Licha Alianca ma pśiducu głownu zgromaźinu we Budyšnje a Łužyska Alianca buźo jeje góspodaŕ. To europske zmakanje buźo w aprylu 2015 (16-18) a stakim prědny raz w Nimskej.  

  Politiske zjadnostwo Łužyska Alianca zastupujo zajmy Łužyskich Serbow a łužyske nastupnosći. Na zmakanju hobźělijo se teke młoźina EFAy a europska politiska Centre Maurits Coppieters (CMC). Europska konferenca buźo zajmy pśipóznateje łužyskeje mjeńšyny, kótarež Nimska dosć derje njehobglědujo, do zwězkowego a mjazynarodnego fokusa stajiś. Na generalnej zgromaźinje EFA lětosa w februarje w Galiciskej jo EFA wótše kritizěrowała zwězkowe kněžarstwo Nimskeje a njesłušnje do Nimskeje zapleśony šwedski koncern Vattenfall. Na tom kongresu stej Tomaš Kappa / Ralph Thomas Kappler a Hanzo Wylem-Kell ako zastupnika pśedsedarstwa Łužyskeje Aliance zapódałej deklaraciju z pominanim wó zakóńcenje zanicowanja krajiny a kultury, kótaraž jo se wót wšych cłonkow EFA jadnogłosnje pśiwzeła. Hušej togo pomina EFA wót nimskego kněžarstwa, aby wóno pśipóznało pšawo Łužyskich Serbow na samopóstajowanje. To měło se staś pó dłujkej stawizny pódtłocowanja a protesta, kaz teke hunuzkowanego pśesedlenja pód wšakimi nimskimi diktaturami. Wěcej ako 3.000 kwadratnych kilometarjow płodneje role jo se z winy njesputaneje hugloweje lobby pśez huglowe jamy znicyło. 

Hušej 136 łužyskich sedlišćow a šyroke kulturne krajiny, kótarež su pśez stolěśa rosli ako baza łužyskego žywjenja, su se zapusćili. A to jo se stało w Nimskej, kótaraž se rada sama wiźi a zjawnje pśedstajujo ako prědnik zelenych technologijow a ekologije. Statny sćelak MDR jo w zwisku z tym rozpšawił wó skandaloznej pšawniskej praksy. Sedlišća mjeńšyny zanicuju se pśed slězynu huswójeńskich kaznjow, kenž buchu na dobro hugloweje industrije zawjeźone w nacistiskem casu. Jano pśez grozenje z hitlerskeju huswójeńskeju kaznju zamóžo šwedski statny koncern Vattenfall rubjažniske hudobywanje brunice pókšacowaś. sy Rowno/Rohne, Mułkecy/Mulkwitz a Miłozaz/Mühlrose gmejny Slepo/Schleife su tuchylu pśez brunicowu jamu Wochozy II / Tagebau Nochten II hobgrozone. 1500 lět trajuce stawizny Łužyskich Słowjanow hopśimjeju namócnu germanizaciju a rubjenje serbskego kraja. Pó ekscesach w nacizmje jo źinsa hudobywanje hugla nejwětše hobgrozenje za dalšne hobstaśe łužysko-serbskego luda. Na generalnej zgromaźinje EFA jo kněz Kappler gronił, až „južo te inkompetente a awtokratiski ze zajmami Vattenfalla spleśone zastojnstwa a politika su za eksistencu hobgrozujuce“. Hušej togo pak hunjaso spalenje brunice tśi raze teliko CO2 nježli płunowe milinarnje. Tej dwě brunicowej milinarni Vattenfalla w Janšojcach/Jänschwalde a Hamorje/Boxberg słušatej k tym źaseśim nejwětšym huchytowarjam CO2 a zanjeroźowarjam hobswěta w Europje. Serbska ludowa strona jo se załožyła w lěśe 1919 a jo musała pód śišćom nacistiskeje politiki w lěśe 1933 se rozpušciś.Pó Drugej swětowej wójnje su w hobłuku serbskego narodnego gibanja zasej byli procowanja wó załoženje serbskeje partaje, což pak jo se wót sowjetskeje hobsadki wótpokazało. 


W lěśe 2005 jo se partaja znowa załožyła a jo źinsa ako LAUSITZER ALLIANZ / ŁUŽYSKA ALIANCA politiski forum za łužysku regionu.  ŁUŽYSKA ALIANCA jo dostała w lěśe 2009 status strony-wobglědowarja EFA, a jo wót lěta 2014 jeje połnogódny cłonk. Pśi komunalnych huzwólenjach dnja 25. maja jo wóna sebje hudobydnuła prědny mandat. Wóna planujo w septembrje kampagnu za huzwólenja do krajoweju sejmowu Bramborskeje a Sakskeje.  Łužyske Serby žywje se połtera lěttysaca ako nejmjeńšy słowjański lud we Łužycy, kótaraž ma zgromadnu granicu z Pólskeju a Českeju. Wóni su we Łužycy pśirodnje dwójorěcne a su oficialnje pśipóznate ako šćitana mjenšyna, to pak wěcej na papjerje nježli we wšednej pšawniskej a zastojnskej praksy.

* EFA hobstoj ze 40 cłonkowych stronow w 17 cłonkowych statach EU. Wóna ma 7 MEP w Europskem Parlamenśe a źěła na zasadach principa samopóstajowanja

Distributed by HALO ENERGY


Web: https://www.halo-energy.com

Further Information: 
https://independent.academia.edu/RalphThomasKappler


Keine Kommentare: