1 July 2014

Europäische Freie Allianz richtet Generalversammlung in Budyšin/ Bautzen aus

Die Europäische Freie Allianz (EFA) wird ihre nächste Generalversammlung in Budyšin / Bautzen mit der Lausitzer Allianz als Gastgeber ausrichten. Das Europatreffen wird vom 16. bis 18. April 2015 damit auch erstmalig in Deutschland stattfinden. 
 

Die Partei der Lausitzer Allianz (Lužyska Alianca) vertritt sorbische und Lausitzer Belange. An dem Treffen nimmt auch die EFA Jugend (EFAy) und die europäische politische Stiftung, Centre Maurits Coppieters (CMC), teil.  Die europäische Konferenz wird die von Deutschland krass vernachlässigten Interessen der sorbischen Minderheit in den bundesweiten und internationalen Fokus rücken. Sorben sehen sich existenzbedrohenden Herausforderungen ausgesetzt. Insbesondere durch die weitflächigen Zerstörungen der sorbischen Siedlungsgebiete durch den Braunkohle-Bergbau. Daher intensivieren wir als Europäische Freie Allianz die Zusammenarbeit mit der LausitzerAllianz. Gemeinsam treten wir für die Lösung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Probleme ein, denen das sorbische Volk heute ausgesetzt ist. Die 40 EFA-Mitgliedsparteien sehen daher der Generalversammlung in der sorbischen Hauptstadt Budyšin / Bautzen mit großer Spannung entgegen.Anlässlich der EFA Generalversammlung in Galizien im Februar, kritisierte die EFA scharf die Bundesregierung und den ungebührlich in Deutschland verflochtenen Schwedischen Staastkonzern Vattenfall. Auf diesem Kongress wurde vom Lausitzer Allianz Vorstand, Ralph Thomas Kappler, und dem Präsidenten, Hans-Wilhelm Kell, eine Deklaration zur Beendigung dieser Zerstörungen eingebracht und von allen EFA-Mitgliedsparteien angenommen. Darüber hinaus forderte EFA die deutsche Regierung auf, das Recht auf Selbstbestimmung der Lausitzer Slawen anzuerkennen. Dies nach einer langen Geschichte der Unterdrückung und des Protestes, einschließlich der Zwangsvertreibungen unter den Deutschen Diktaturen. Über 3.000 Quadratkilometer fruchtbaren Landes wurden durch die entfesselte Kohlelobby für Tagebaue vernichtet. Über 136 Lausitzdörfer und weite Kulturlandschaften, die über Jahrhunderte gewachsene Basis sorbischen Lebens, wurden zerstört. In Deutschland also, dass sich gern weltweit als Vorreiter von grünen Technologien und Ökologie aufspielt.Distributed by HALO ENERGY


Web: https://www.halo-energy.com


More Information: 
https://independent.academia.edu/RalphThomasKappler

Głowna zgromaźina Europskeje Licheje Aliancy buźo w Budyšynje


Europska Licha Alianca ma pśiducu głownu zgromaźinu we Budyšnje a Łužyska Alianca buźo jeje góspodaŕ. To europske zmakanje buźo w aprylu 2015 (16-18) a stakim prědny raz w Nimskej.  

  Politiske zjadnostwo Łužyska Alianca zastupujo zajmy Łužyskich Serbow a łužyske nastupnosći. Na zmakanju hobźělijo se teke młoźina EFAy a europska politiska Centre Maurits Coppieters (CMC). Europska konferenca buźo zajmy pśipóznateje łužyskeje mjeńšyny, kótarež Nimska dosć derje njehobglědujo, do zwězkowego a mjazynarodnego fokusa stajiś. Na generalnej zgromaźinje EFA lětosa w februarje w Galiciskej jo EFA wótše kritizěrowała zwězkowe kněžarstwo Nimskeje a njesłušnje do Nimskeje zapleśony šwedski koncern Vattenfall. Na tom kongresu stej Tomaš Kappa / Ralph Thomas Kappler a Hanzo Wylem-Kell ako zastupnika pśedsedarstwa Łužyskeje Aliance zapódałej deklaraciju z pominanim wó zakóńcenje zanicowanja krajiny a kultury, kótaraž jo se wót wšych cłonkow EFA jadnogłosnje pśiwzeła. Hušej togo pomina EFA wót nimskego kněžarstwa, aby wóno pśipóznało pšawo Łužyskich Serbow na samopóstajowanje. To měło se staś pó dłujkej stawizny pódtłocowanja a protesta, kaz teke hunuzkowanego pśesedlenja pód wšakimi nimskimi diktaturami. Wěcej ako 3.000 kwadratnych kilometarjow płodneje role jo se z winy njesputaneje hugloweje lobby pśez huglowe jamy znicyło. 

Hušej 136 łužyskich sedlišćow a šyroke kulturne krajiny, kótarež su pśez stolěśa rosli ako baza łužyskego žywjenja, su se zapusćili. A to jo se stało w Nimskej, kótaraž se rada sama wiźi a zjawnje pśedstajujo ako prědnik zelenych technologijow a ekologije. Statny sćelak MDR jo w zwisku z tym rozpšawił wó skandaloznej pšawniskej praksy. Sedlišća mjeńšyny zanicuju se pśed slězynu huswójeńskich kaznjow, kenž buchu na dobro hugloweje industrije zawjeźone w nacistiskem casu. Jano pśez grozenje z hitlerskeju huswójeńskeju kaznju zamóžo šwedski statny koncern Vattenfall rubjažniske hudobywanje brunice pókšacowaś. sy Rowno/Rohne, Mułkecy/Mulkwitz a Miłozaz/Mühlrose gmejny Slepo/Schleife su tuchylu pśez brunicowu jamu Wochozy II / Tagebau Nochten II hobgrozone. 1500 lět trajuce stawizny Łužyskich Słowjanow hopśimjeju namócnu germanizaciju a rubjenje serbskego kraja. Pó ekscesach w nacizmje jo źinsa hudobywanje hugla nejwětše hobgrozenje za dalšne hobstaśe łužysko-serbskego luda. Na generalnej zgromaźinje EFA jo kněz Kappler gronił, až „južo te inkompetente a awtokratiski ze zajmami Vattenfalla spleśone zastojnstwa a politika su za eksistencu hobgrozujuce“. Hušej togo pak hunjaso spalenje brunice tśi raze teliko CO2 nježli płunowe milinarnje. Tej dwě brunicowej milinarni Vattenfalla w Janšojcach/Jänschwalde a Hamorje/Boxberg słušatej k tym źaseśim nejwětšym huchytowarjam CO2 a zanjeroźowarjam hobswěta w Europje. Serbska ludowa strona jo se załožyła w lěśe 1919 a jo musała pód śišćom nacistiskeje politiki w lěśe 1933 se rozpušciś.Pó Drugej swětowej wójnje su w hobłuku serbskego narodnego gibanja zasej byli procowanja wó załoženje serbskeje partaje, což pak jo se wót sowjetskeje hobsadki wótpokazało. 


W lěśe 2005 jo se partaja znowa załožyła a jo źinsa ako LAUSITZER ALLIANZ / ŁUŽYSKA ALIANCA politiski forum za łužysku regionu.  ŁUŽYSKA ALIANCA jo dostała w lěśe 2009 status strony-wobglědowarja EFA, a jo wót lěta 2014 jeje połnogódny cłonk. Pśi komunalnych huzwólenjach dnja 25. maja jo wóna sebje hudobydnuła prědny mandat. Wóna planujo w septembrje kampagnu za huzwólenja do krajoweju sejmowu Bramborskeje a Sakskeje.  Łužyske Serby žywje se połtera lěttysaca ako nejmjeńšy słowjański lud we Łužycy, kótaraž ma zgromadnu granicu z Pólskeju a Českeju. Wóni su we Łužycy pśirodnje dwójorěcne a su oficialnje pśipóznate ako šćitana mjenšyna, to pak wěcej na papjerje nježli we wšednej pšawniskej a zastojnskej praksy.

* EFA hobstoj ze 40 cłonkowych stronow w 17 cłonkowych statach EU. Wóna ma 7 MEP w Europskem Parlamenśe a źěła na zasadach principa samopóstajowanja

Distributed by HALO ENERGY


Web: https://www.halo-energy.com

Further Information: 
https://independent.academia.edu/RalphThomasKappler


European Free Alliance will hold 2015 General Assembly in Budyšin / BautzenThe European Free Alliance (EFA) will hold its 2015 General Assembly in the city of Budyšin /Bautzen in April 2015.  It will be hosted by the Sorbian party the Lusatia Alliance ( Łužyska Alianca ). The EFA youth section, EFAy, and the European political foundation CMC, will also participate in this joint event.

The event will bring Bautzen and the Sorbian people into the media spotlight and will help to raise awareness about the many challenges that today’s Sorbs face. The European Free Alliance Party particularly welcomes this collaboration with our Sorbian colleagues in the Lusatia Alliance as we work together to solve the economic, social, and cultural problems that the Sorbian people continue to face. EFA member parties are looking forward especially to holding the General Assembly in Sorbian capital of Budyšin / Bautzen. Besides the challenges of language decline and lack of status as a national minority, one of the biggest problems the Sorbs have faced is the devastating effect that open-cast coal mining has had on their territory. Furthermore, while the Sorbs have seen their homelands destroyed, they have seen little in terms of benefit or compensation from the German Government. Speaking at the EFA General Assembly in Galicia in February, Lusatia Alliance board member, Ralph Thomas Kappler, and the President, Hans-Wilhelm Kell, tabled a declaration which strongly criticised the federal and regional German government over the damage done to Sorbians and their lands. The declaration was adopted by all EFA member parties. In addition, EFA urged the German Government to recognize the right to self-determination of the Lusatian Slavs. There has been a long history of oppression and protest, including forced dispersion under German governments. Over 3,000 square kilometres of fertile farmland have been cleared to make way for open cast coal mining. 136 Lusatian villages were destroyed in a Germany that today proclaims itself the champion of green technology and ecology. Furthermore, as German State TV MDR revealed, irreplaceable landscapes and Sorb villages continue to be destroyed on the basis of a Nazi-era law. This law, which is yet to be repealed, has made it possible to confiscate privately owned houses and commercial properties in Lusatia up to the present day. More recently the current German government has allowed the Swedish state energy trust, Vattenfall, to use the law not only to forcibly remove people but to destroy an area in Lusatia the size of Luxembourg. Lignite burning emits three times as much CO2 as natural gas. Vattenfall's Jaenschwalde and Boxberg plants in Lusatia are among the 10 most polluting in Europe, according to the European Pollutant Emission Register

Speaking at the EFA General Assembly Mr Kappler said that “incompetent and autocratic” authorities have also interfered so as to disrupt Sorbian-medium education and intergenerational transmission of the language. This coupled with Sorbian youth leaving the area to look for work may result in the disappearance of the Sorbian people altogether, said Kappler.

The Wendische Volkspartei originally founded in 1919, is now called the Lusatia Allianz / ŁUŽISKA ALIANCA, and was re-established in 2005. It became an EFA observer party in 2009 and a full member in 2014. In the local elections on 25th May they won their first seat and are planning a campaign for the Brandenbrug and Sachsen Lander elections in September.

The Sorbs are a Western Slavic people of central Europe living predominantly in Lusatia, a region lying between Germany and Poland. In Germany they live in the states of Brandenburg and Saxony. They speak the Sorbian languages (Wendish, Lusatian), closely related to Polish and Czech, and which is officially recognized and protected as a minority language of Germany.·    EFA comprises 40 member parties in 17 EU Member-States, it has 7 MEPs in the European Parliament and, amongst other objectives, works for territorial self-determination and a Europe of the peoples. MORE: 
https://independent.academia.edu/RalphThomasKappler
Distributed by HALO ENERGY

Web: https://www.halo-energy.com